Enquiry Now

Student Council 2021-22

School Captain Boy- Lakshya Goel School Captain Girl - Raina Sharma

Technology committee Members

1 Divyam Jain
2 Daksh Aggerwal
3 Saksham raghav
4 Vaibhav Venketesh
5Yatharath Goyal Photography
6 Saachi Kuar Kohli

Webinar Coummmittee Members

1 Milind Kapoor
2 Advay Singh
3 Yashraj Kaushik
4 Angel Jain
5 Jayashree Kakkar Photography
6 Shaurya Rana

Peer Education committee Members (Independent)

1 Vaibhav VenketeshGrade IX
2 Angel Jain
3 Raina Sharma
4 Vansh Khanna Grade VIII
5 Shambhavi Bhardwaj
6 Gitagya Gauba
6 Shreeya Dixit